Informácie k projektom financovaným z fondov EÚ - Chutné pečivo pre vás Frost Prešov a. s.

Frost Prešov

Chutné pečivo
     len pre vás

váš Frost Prešov


Informácie k projektom financovaným z fondov EÚ

  1. 1.       Projekt:

Prijímateľ: FROST a.s. Prešov, Hlavná 57, 080 01 Prešov

Názov projektu: Automatizácia procesu balenia finálnych výrokov spoločnosti Frost a.s. Prešov

Miesto realizácie projektu: FROST a.s. Prešov, Petrovanská 34/B, 080 01 Prešov

Výška NFP: 328 950,00 EUR

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť stupeň automatizácie pekárenskej výroby spoločnosti

Špecifický cieľ 1: Znížiť objem zdravie zaťažujúcej manuálne práce

Špecifický cieľ 2: Nahradiť monotónne, rutinné a opakované činnosti vykonávané zamestnancami, znížiť riziko kontaminácie výrobkov

Cieľom realizovaného projektu je prostredníctvom zavedenia automatizačných prvkov výroby znížiť objem manuálnej, rutinnej a zdravie zaťažujúcej práce. V rámci implementácie projektu bude zavedený inovatívny proces balenia finálnych výrobkov spoločnosti.

 

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

 

 

  1. 2.       Projekt:

Prijímateľ: FROST a.s. Prešov, Hlavná 57, 080 01 Prešov

Názov projektu: Inovácia pekárenskej výroby spoločnosti Frost a.s. Prešov prostredníctvom aplikácie výsledkov priemyselného výskumu

Miesto realizácie projektu: FROST a.s. Prešov, Petrovanská 34/B, 080 01 Prešov

Výška NFP: 1 884  177,02 EUR

Cieľom projektu je prostredníctvom využitia poznatkov priemyselného výskumu, inovácia pekárenskej výroby spoločnosti Frost a.s. Prešov. Pomocou stress-free technologického procesu, so zníženým obsahom prekurzorov akrylamidu sa dosiahne vyššia kvalita produktov – lepšia, chuť, dlhšia trvanlivosť a lepšie senzorické vlastnosti. Miestom realizácie inovačnej časti projektu je prevádzka žiadateľa - Petrovanská 34/B 08001 Prešov, miestom realizácie výskumnej časti projektu je SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. Realizáciou projektu sa dosiahne minimálne 1 nový/inovovaný výrobok a bude podaná minimálne 1 patentová prihláška.

 

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

 

 

  1. 3.       Projekt:

Prijímateľ: FROST a.s. Prešov, Hlavná 57, 080 01 Prešov

Názov projektu: Automatizácia výrobného procesu plnených bagetových výrobkov

Miesto realizácie projektu: FROST a.s. Prešov, Petrovanská 34/B, 080 01 Prešov

Výška NFP: 520 650,00 EUR

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť stupeň automatizácie pekárenskej výroby spoločnosti

Špecifický cieľ 1: Zvýšiť kvalitu a presnosť výroby 

Špecifický cieľ 2: Znížiť objem zdravie zaťažujúcej manuálne práce

Špecifický cieľ 3: Nahradiť monotónne, rutinné a opakované činnosti vykonávané zamestnancami, znížiť riziko kontaminácie výrobkov

Cieľom realizovaného projektu je prostredníctvom zavedenia automatizačných prvkov výroby znížiť objem manuálnej, rutinnej a zdravie zaťažujúcej práce. V rámci implementácie projektu budú zavedené 2 inovatívne automatizované procesy:

  1. Plnenie bagiet
  2. Balenie finálnych výrobkov

 

 „Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.